5 คืนที่ท้องทราย

พัก 5 คืน จ่ายแค่ 3 คืนเท่านั้น จากราคา Best Available Rate ในเวปไซด์ สําหรับ ห้องทุกประเภท เข้าพักในช่วง 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2563 จองภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563 นี้เท่าน้ันBOOK NOW

ราคารวม

o ส่วนลด 20% สําหรับสปา
o ส่วนลด 20% สําหรับอาหารและเคร่ืองดื่ม
o อาหารเช้าสําหรับ 2 ท่าน
o เตียงเสริม พัก 5 คืน จ่ายแค่ 3 คืน รวมอาหารเช้า 5 วัน
o รถรับส่งจากสนามบินสมุย ไปยังโรงแรมบ้านท้องทราย
o ฟรี ผลไม้สดในห้องพักทุกวัน
o ฟรี บริการน้ําด่ืมตลอดการเข้าพัก
o ฟรี กิจกรรมทางน้ําท่ีรีสอร์ท อาทิ snorkeling, kayak และ sup
o ฟรี การเข้าใช้ห้องออกกําลังกายและสนามเทนนิส
o ฟรี เตียงเสริม และอาหารเช้าสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ท่ีพัก และเดินทางกับผู้ปกครอง
o บริการซักหน้ากากผ้าให้ฟรีตลอดการเข้าพัก

ข้อตกลงและเงื่อนไข :
  • ราคาบนเว็บไซด์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ราคาน้ีเป็นราคาสุทธิ รวมค่าบริการ 10%, ภาษีมูล่าเพ่ิม 7% และ ถาษีท้องถ่ิน 1%
  • ราคาน้ีใช้ได้กับการจองตรงกับโรงแรมเท่าน้ัน
โทรสอบถามหรือจองได้ที่ 02-229-4200 กด 1 หรือ 095-741-5026
E -mail : reservation@tongsaibay.co.th